Školení bezpečnosti práce

Provedeme přímo u Vás školení vašich zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce.

  • základní školení zaměstnanců v BOZP
  • školení zaměstnanců pro práce ve výškách
  • školení řidičů referentů
  • a další

školení zaměstnanců

Provádí se při nástupu do zaměstnání a při změně pracovního zařazení či druhu práce. U nových zaměstnanců a změn pracovní náplně provádí školení zpravidla vedoucí zaměstnanec.

Školení zaměstnanců probíhá v rozsahu uvedeném v zákoně o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se zejména o seznámení pracovníka:

  • se základními předpisy a povinnostmi v bezpečnosti práce,
  • s pracovním řádem a kolektivní smlouvou,
  • s povinnostmi při vzniku pracovního úrazu,
  • se zásadami poskytnutí první pomoci,
  • s dalšími povinnostmi, které vyplývají z charakteru pracoviště a povahy prováděných činností.

školení vedoucích zaměstnaců

Vedoucí zaměstnanci jsou nad rámec běžného školení seznámeni se zařazením prací, riziky a pravidly na podřízených pracovištích. Dále je seznámen s postupem při mimořádné události – řešení úrazů, jejich vyšetřováním a zaznamenáním.

Provádí se při nástupu do funkce a opakuje se v závislosti na rizicích v provozu.

Školení VTZ ( vyhrazených technických zařízení tj.: plyn, tlakové nádoby, elektrika - vyhl. č.50/1978 Sb.,) dále školení zdvihacích zařízení, vazačů, manipulační techniky a další.

Dále provádíme revize VTZ, zdvihacích zařízení apod.,

 


BOZP A PO

POTŘEBUJETE PORADIT?

Kontaktujte nás a domluvíme se na schůzce...