Školení požární ochrany

Provedeme přímo u Vás školení vašich zaměstnanců v oblasti požární ochrany.

  • školení zaměstnanců
  • školení vedoucích pracovníků
  • odborná příprava preventivních požárních hlídek
  • odborná příprava preventistů v PO

Školení zaměstnanců

Toto školení se provádí při nástupu do zaměstnání a při změně pracoviště, má-li tato změna vliv na skutečnosti týkající se požární ochrany. Každé 2 roky se musí být školení opakováno. V praxi školení nových pracovníků provádí zpravidla vedoucí zaměstnanec  nebo preventista.

Školení zaměstnanců probíhá v rozsahu uvedeném ve vyhlášce o požární prevenci. Jedná se zejména o seznámení pracovníka:

  • se základními předpisy a povinnostmi v oblasti požární ochrany,
  • s požárním nebezpečím na pracovišti,
  • s požárním řádem,
  • s poplachovými směrnicemi,
  • s použitím hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních řešení.

Školení vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci jsou školeni v rozsahu školení zaměstnanců na všech podřízených pozicích.

Provádí se při nástupu do funkce a opakuje se každé 3 roky.

Odborná příprava preventivních požárních hlídek

Provádí se před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. V případě opakování těchto činností se musí provádět znovu každý rok.

Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části se pracovník seznamuje s požárním nebezpečím provozované činnosti, vyhlášením poplachu, přivoláním jednotky požární ochrany a součinnosti při zdolávání požáru.

Praktická část je zaměřena na seznámení s rozmístěním a použitím hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení, evakuaci osob, zvířat a materiálu.

Odborná příprava preventistů požární ochrany

Příprava preventistů má stejný rozsah jako příprava požárních hlídek, avšak zahrnuje všechna pracoviště s požární hlídkou. Dále je rozšířena o seznámení se způsobem a lhůtami provádění požárních hlídek a vedení požární knihy.

 

zpět


BOZP A PO

POTŘEBUJETE PORADIT?

Kontaktujte nás a domluvíme se na schůzce...