Kompletní zpracování požárně bezpečnostního řešení k dokumentaci stavby

Ať už se jedná o územní řízení, stavební povolení, provedení stavby či změnu stavby nebo jejího užívání, vyžaduje stavební úřad dokumentaci ke stavbě. Součástí této dokumentace je zpravidla požadováno také požárně bezpečnostní řešení stavby od autorizované osoby a se souhlasným stanoviskem hasičského záchranného sboru.

U staveb, ke kterým není zpracováno PBŘ, je vhodné provést tzv. pasport požární bezpečnosti. To platí i v případě, že ke stavbě PBŘ existují, ale navzájem se rozcházejí, či neodpovídají skutečnosti. 

Druhy požárně bezpečnostních řešení staveb

Požárně bezpečnostní řešení stavby se skládá z technické zprávy, výkresové části, výpočtové části a dalších potřebných dokumentů, v závislosti  na dané stavbě.

Vedle zpracování PBŘ poskytujeme také součinnost při schvalovacím procesu, která spočívá v komunikaci s hasičským záchraným sborem k zajištění souhlasného stanoviska.

PBŘ pro dokumentaci stavby k územnímu řízení

V této dokumentaci se řeší především umístění dané stavby na určeném pozemku, předběžné rozdělení objektu do požárních úseků, únikové možnosti v objektu, odběrní místa (vnější a vnitřní), instalace požárně bezpečnostních zařízení, zhodnotí se navrhovaná konstrukce objektu.

PBŘ pro dokumentaci stavby pro stavební povolení

V této dokumentaci se podrobně řeší rozdělení objektu do požárních úseků a jejich zatřídění dle stupně požární bezpečnosti, podrobně se zhodnotí navrhované konstrukční části (pokud nevyhoví, navrhne se potřebné opatření – obklady, nátěry, nástřiky, SHZ apod.), únikové možnosti v objektu (počty osob v objektu, nutnost CHÚC různých typů a charakteristik),

vyhodnocení potřeby požární vody – odběrní místa, instalace požárně bezpečnostních zařízení (nutnost instalací vzhledem k velikosti a náročnosti objektu) – EPS, SOZ, SHZ, vyhodnotí se technologie daného objektu (vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace, rozvody médií apod.), dále se určí potřebné množství přenosných hasicích přístrojů a jejich druh (použití, potřebné množství a druh hasební látky) a umístění informačních cedulek a tabulek (směry úniků, označení hydrantů a přenosných hasicích přístrojů, označení uzávěrů různých medií).

PBŘ pro dokumentaci skutečného provedení stavby

Dokumentace, která hodnotí přesné parametry dané stavby – tak jak byla stavba vyhotovena (přesné materiály, rozměry, umístění, funkce apod.).

PBŘ pro dokumentaci ke změně stavby nebo jejího užití

V této dokumentaci se řeší změny funkčního využití, dispozičního dělení prostor, různých přístaveb, nástaveb objektů. Tato dokumentace je řešena dle vyhl. 62/2013 Sb., vyhl. 23/2008 Sb, ve znění pozdějších předpisů a dle příslušných českých státních norem (především řady 73 08..).

Dle náročnosti přestaveb a stáří objektů se člení na změny staveb skupiny I. – III. V samotné dokumentaci se řeší především měněné prostory a návaznosti na prostory neměnné. Dokumentace je koncipována podobně jako dokumentace ke stavebnímu povolení, ale vzhledem ke stáří některých objektů jsou zde určité úlitby, které jsou podrobně popsány v ČSN 73 0834.

Pasportizace objektu z hlediska požární bezpečnosti

V této dokumentaci je řešena požární charakteristika budov, ke kterým neexistuje požárně bezpečnostní řešení stavby, či jiný dokument, který hodnotí stavbu z hlediska požární bezpečnosti.

Hodnotí se především konstrukční části objektu, zatřídění prostor do stupně požární bezpečnosti, únikové možnosti objektu, technologie, zdroje požární vody. Na základě vyhodnocení se navrhují opatření k vylepšení požárních vlastností budov.

Další služby v souvislosti s požárně bezpečnostním řešením staveb​

Vedle zpracování požárně bezpečnostního řešení Vám nabízíme také službu autorského dozoru. V našem oboru se stále častěji setkáváme s případy, kdy provedená stavba neodpovídá požárně bezpečnostnímu řešení, protože stavební společnosti a dodavatelé nedodržují předepsané technologické postupy nebo se jednoduše neřídí přesně zadávací dokumentace.

Tyto chyby pak vedou k často vážnému ohrožení osob a majetku. Odstranění takovýchto nedostatků, na které se přijde až po dokončení stavby a po záruční lhůtě bývá velmi složité a mnohonásobně dražší, než kdyby byla stavba provedena správně. Služba autorského dozoru bude přímo na stavbě kontrolovat realizaci zpracovaného požárně bezpečnostního řešení a zaručí Vám, že stavba odpovídá dokumentaci.

Mimo to poskytujeme veškeré poradenství, které se týká požární ochrany. Jedná se například o nutnost vyhotovení požárně bezpečnostního řešení stavby a s tím spojená komunikace s hasičským záchranným sborem, počty a druhy přenosných hasicích přístrojů, nutnost instalace vnitřních a vnějších odběrních míst + informace o konkrétních druzích a možnostech, nutnost instalací požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SOZ, SHZ), vyřešení problematiky únikových cest, řešení problematiky zateplovacích systémů a jejich ovlivnění stavby apod.

 

zpět


BOZP A PO

POTŘEBUJETE PORADIT?

Kontaktujte nás a domluvíme se na schůzce...